Yavuz Erten, Yabancılaşma


Yabancılaşma

Yabancıl-Aşma1

 

Yavuz Erten

 

adımı unuttum

adı olmayan yerlerde

ne in

ne cin

ne benî adem

 

zamanlar içinde

kuşlar uçuyor

kervanlar geçiyor

bir iğne deliğinden

 

çarşılar kuruluyor

sarayları oyuncak

insanları karınca şehirler

zamanları gördün mü

bir iğne deliğinden

 

adımı unuttum

adı olmayan yerlerde

geçip gidenlere bakarak

 

 

Asaf Haled Çelebi (Om Mani Padme Hum - 1953)

I.

Ailenintümüyeleritelevizyonunkarşısındaotururlar.Önlerindekisehpalardahamburger,patateskızartmasıvekolavardır.Sonyıllardaekranlarıngözdesiolanadlitıpdizilerindenbiriniseyretmektedirler.Hamburgerlerindenbüyükbirısırıkalıpekrandasürmekteolanotopsininayrıntılarıylailgiliyorumlardabulunurlar.Babakafadakiyaralanmayüksekbiryerdendüşmesonucundaoluşmuşgibider.Oğlanpipetiüfleyerekiçeceğiniplastikbardağıiçindeköpürtürvekafatasınıaçmadananlamakzorder.Annekarnınıdahaaçmadılarmı?diyesorarvesonraekler:gelecekseferhamburgerleriburadansöylemeyelim.

 

II.

Söylemek”

Pişirmek”, “ısıtmak”, “kaynatmak”, “kızartmak” değil, “söylemek”…

Karı koca işten eve dönerler. Saat ona yaklaşmaktadır. Kadın adama sorar: “Açsın değil mi? Ne söyleyelim?”

Adamınogünşakacılığıüzerindedir:Uşşaktanbaşlayalım,hicazageçelim,rastlabitirelim.

 

III.

Yakınzamanlardagazetelerdeçıkanbirhaberdeyakınarkadaşınıbirkazadakaybedenbeşyaşındakioğlanınsorusuöneçıkartılır:Öldümü?Yedekcanıyokmuymuş?Annebabanesöyleyeceklerinibilemezlerveonubilgisayaroyunununbaşınaoturturlar.

IV.

AhmetileHasanyakınikiarkadaştırlar.Ahmetinofisindeikisaatkadarsohbetederler.Hasansaatgeçoldu,hanımbenievealmayacakdervekalkar.Ahmetofistebirazdahaoyalanır;ortalığıtoparlar;maillerinebakarveçıkmaküzereelektriklerikapatırkenHasanınmasanınüzerindeunutmuşolduğuceptelefonunugörür.HayAllahHasantelefonunuunutmuş.ŞunasöyleyeyimdegelsinalsınderveofisinsabithattındanHasanınceptelefonunuarar.HasanıncebiçalmayabaşlayıncaBakHasandafarketticeptelefonununyanındaolmadığını.Neredeunuttumdiyekontroliçinarıyordiyerekceptelefonunakoşarveaçar.Birkulağındakenditelefonu,diğerindeHasanıntelefonuvardır.AloHasandiyerekaçartelefonu,birsaniyesonraceptelefonundanyanıtgelir.AloHasan.

 • Yok ben Hasan değilim…

 • Yok ben Hasan değilim…

 • Siz kimi aramıştınız?

 • Siz kimi aramıştınız?

 • Önce ben sordum…

 • Önce ben sordum…

 • Dalga mı geçiyorsunuz…

 • Dalga mı geçiyorsunuz…

Ahmetkarşıdakiduvaraasılıaynadaikikulağındaikitelefonluvekızgınhalinigörür;ürperir.İkitelefonudaelindenbırakır:HaycanınayandığımınHiçkendimletelefondakonuşmamıştım

V.

Internetveelektronikpostaileilişkiyegeçmekdemekzamanzamanbellitehlikelerekarşıuyarılmaktır.GüngeçmezkipostakutunuzaDikkat!ÇokÖnemlibaşlıklıbirkaçmesajdüşmesin.

Birotelodasınaveyasoyunmakabininegirdiğinizzamanyapmanızgerekenşeylerdenilkiodadakiaynanıntekyönlüolupolmadığınıkontroletmektir.Aynanınyanınagidinveişaretparmağınızıaynayadayayın.Başınızıparmağınızınyanınadoğrueğerekdikkatlicebakın.Eğerparmağınızveparmağınızınaynadakiyansımasıarasındabirboşlukkalmışsasorunyok.Eğerhiçboşlukyoksayaniparmağınızveaynadakiyansımasıbirbirineyapışıksaozamanbuaynatekyönlüdür.Arkataraftasiziseyredenbirileriveyakayıtyapanbirkameraolabilir

Gizlikameraylaçekilmişsevişmegörüntülerinemeraklıgençadaminternettenindirdiğiyüzlercesevişmeyitekrartekrarizlervebusıradamastürbasyonyapar.Zamaniçindebunlardanbirkısmınındüzmeceolduğundanşüpheetmeyebaşlar.Butürbirşüpheylekeyfikaçar,yaptığıanlamsızlaşırvekendinidoyurmasıyarımkalır.Başlangıçtagörüntülerinsadecebirkısmıdüzmecegibigelirkenzamaniçindeşüphesiyayılırvehepsininöyleolduğunudüşünürolur.Budurumonuçoköfkelendirir.Gerçekbirröntgenlemeolmadıkçaartıktatminolamayacaktır.Bukarmaşaosıralardaedindiğikızarkadaşıylayaşadığıcinselliğedeyansır.Kızarkadaşıylasevişirkengizlicegözetleniyorveyakamerayakaydediliyorolmaihtimallerinidüşününceheyecanakapılır.Onlarıgözetlediğinidüşündüğükişininyaşadığıheyecanıtahminedervebuheyecanıyaşayankişiyleözdeşleşir.Artıkhemyataktasevişenhemdekendisiniröntgenleyendir.Ancakbuheyecanınyerinigitgidebirmutsuzlukvekaramsarlıkalır.Kişiliğindeyaşadığıbölünmedeyataktayeralantarafgözetlendiğinibilerekseviştiğiiçindoğalolamamaktadır.Kendisiniinternettenindirdiğigörüntülerdekinumaradansevişenlergibihisseder.

Tabiiişinbirdekızarkadaşıtarafıvardır.Onuyataktafazladüzvecilvesizbulur.Geçmişteseyrettiğiveheyecanduyduğugörüntülerinhiçbirindebukadarcansızbirkadıngörmemiştir.Röntgenlediğinihayalettiğisevişmede(yaniyataktakikendisevişmesinde)ateşlibirkadıngörmekistemektedir.Kızarkadaşıylakonuşarak,onuyönlendirereksevişmelerisırasındadahacanlıveateşliolmasınısağlamayaçalışır.Bununsonucundayataktadahafarklıbirkadınortayaçıkmayabaşlar.Buyenilikonubellibirsüretatminederancakdahasonrakafasınabirsorutakılır:Acabakızarkadaşıgerçektendeğişmişmidirvesevişmedenzevkalmaktamıdıryoksakendiyönlendirmelerisonucundarolyapmayabaşlamıştır?Yanibirkezdahakurmacabirsevişmesahnesiseyrediyordurumunadüşmektedir?Bukezkızarkadaşınabirazdahadoğalolamazmısınder.Başlangıçtagençkadınınkafasıkarışmışgörünürancakbirsüresonrasoğuklukgibigörünmeyenbirdoğallıkvesahtecilvegibigörünmeyenbirateşlilikarasındabirdengenoktasınıbulmayıbaşarır.

Herşeyçokiyigidiyorgibidir.Takitümburolü(doğalveateşli)onuniçinbentasarladımcümlesiyleröntgenciliğininveröntgenlediğisahnenintümdoğallığınınvemasumiyetininkaybolduğunuhissedenekadar.

Busarsıntıvemutsuzlukiçindecinselliküzerinedüşündükçekendiyaşadığınınbirsapkınlıkolupbirgünbundankurtulabileceğivesağlıklıcinselliğinulaşılabilecekbirhedefolduğuumudunudakaybeder.Kendiyaşadığışeyinbuyüzyıldacinsellikadıaltındayaşanmaktaolanıngroteskbirparodisiolduğunudüşünür.

VI.

HomoSapienssapiensartıkkendinikendiniröntgenleyenvebundanölümcülbirhazalanbirtürhalinemigelmiştir?

Röntgenlemeyesevişmeleryetmez,-öldürdüğüveöldürüldüğü-cinayetleridemigözetler?

Elbiselerisoymakdeğilartıkderiyideaçmakveiçindekilereiştahlayamyamcasaldırmakister?

Tüm bu soruların ortasında “yakınlık” ve “mahremiyet” ne hallerdedir?

Doğum günlerinde ve diğer önemli günlerde artık kimse kimseyi aramazken ve bunun yanında, onlarca bankadan ve iletişim şirketinden gelen kutlama mesajları orada dururken “yakınlık” ve “mahremiyet”i yeniden tanımlamak zorunda mı kalacağız?

 

 

 

VII.

Görünüştebirtropikadadatecritedilmişancakonlarcakamerayladünyanıngözlerininvebeyinlerininiçindeolanikikişihayattakalmakzorundaolduklarıyarışmadakonuşurlar.Gençkızgençerkeğingözlerinedramatikbirşekildebakarvemırıldanır:Sanabirsırrımısöyleyeceğim.Lütfensendenbaşkasıduymasın.

Diğeryandabirmedyastarıyazılıvegörselbasınınözelyaşamıvemahremiyetinenekadarzararverdiğinianlatır.Neredeanlatır?OnbinlercetakipçisininolduğubirkişiselblogsistemindeAnvebeanneleryaptığınıanlattığıgünlükyaşamıveilişkileriniifşaettiğibirblogsisteminde

VII.

TrumanShowfilminedenbukadarsevildi?

İnsanlar,dünyacaizlenenbirdizininbaşrolünüoynayanancakbundanhabersizolanTrumandagalibakendinibuldu.ÖteyandanfilmdediziyiizleyenveTrumanınbilinçlenerekoradankurtulmasınıisteyenizleyicilerdevardı.FilminsonundaTrumanözgürlüğeadımatarkenonucoşkuylaseyrediyorlardı.Bizdesevinenleriseyrediyorduk.Birarkadaşınesprisiiçeçemberleriçindekibuizlenen-izleyenzincirininnasılbirtrajikomikdurumyarattığınıortayakoyar.Buarkadaşkötübirhaberiolduğunu,okadardasevinmemekgerektiğinisöyler:ÖğrendiğimegöreTrumandabirkurgukaraktermişAslındaoJimCarreyadındabirAmerikalıaktörmüş.

 

VIII.

 • Siz kimi aramıştınız?

 • Siz kimi aramıştınız?

 • Önce ben sordum…

 • Önce ben sordum…

 • Dalga mı geçiyorsunuz…

 • Dalga mı geçiyorsunuz…

IX.

pencereden giren mehtap

bu evde hırsız var

mehtapta

pencerede oturmuş

beni görüyorum

 

kapıyı çalsam

içerden ben çıkacağım

içerden çıkacak beni

ne kadar görmek istiyorum

 

penceredeki beni uyandırmalıyım

içerde hırsız var

içerdeki hırsızın

ben olacağımdan korkuyorum

 

 

Asaf Haled Çelebi (Om Mani Padme Hum - 1953)

 

1 Psikeart dergisinin 17. Sayısında Eylül-Ekim 2011’de (s.12-17) yayınlanmıştır.

 


© 2018 Psiko-Alan.com, izinsiz kopyalanması yasaktır.